Yield Farming l Pool WKAI-MKA LP Token on Defily Finance

Earlier on Defily Finance, yield farming has launched WKAI-MKA LP (Liquidity Pool) and many people quickly got involved within 24 hours. To those who have no clue why Yield Farming (YF) is so lucrative for the crypto community, you should read this. Let’s go over the fundamental terminologies in terms of YF so that you’ll be more confident to profit from farming MKA!

Hướng dẫn tham gia Farming token MKA trên Defily

Trong bài viết này, Moonka sẽ hướng dẫn bạn tham gia Farming token MKA trên nền tảng Defily. Bởi vì đây là một tính năng mới, nên Moonka sẽ cố gắng hướng dẫn một các đơn giản nhất.